Låt oss presentera:

Våra Etiska Regler

1. Allmänna förutsättningar

Föreningens etiska regler ligger till grund för föreningens och varje medlems agerande gentemot uppdragsgivare och varje medlem i föreningen förbinder sig att verka i enlighet med dessa etiska regler.

2. Sekretess

Varje medlem agerar under sekretess och all information som behandlas i uppdraget skall inte utan uppdragsgivarens medgivande delges tredje man. Olika dokument om uppdragsgivarens verksamhet skall efter avslutat uppdrag återlämnas till uppdragsgivaren.

3. Oberoende, opartiskhet och integritet

Varje medlem skall arbeta så att uppdragsgivarens intressen tillvaratas på bästa sätt. Rådgivning ska vara objektiv och baseras på det informationsutbyte som sker under uppdraget.

Medlem som är engagerad i ett uppdrag får inte samtidigt engageras i ett annat uppdrag som kan innebära en lojalitetskonflikt med pågående uppdrag.

4. Förhållningssätt

Medlem ska ej åta sig uppdrag som faller utanför ramen för medlemmens egen kompetens eller bedöms vara av en sådan omfattning att medlemmen saknar resurser för att fullgöra uppdraget.

Vid nya uppdrag ska berörd medlem och uppdragsgivare enas om omfattningen, tidsrymd och eventuella ersättningar för uppdragets genomförande innan uppdraget påbörjas.

5. Biträde

Medlem kan efter överenskommelse med uppdragsgivaren anlita utomstående expertis är kompletterande kompetens eller samråd. Dock har medlem alltid rätt att diskutera pågående uppdrag med annan medlem i föreningen under förutsättning att ingen intressekonflikt uppkommer.

6. Referenser

Efter avslutat uppdrag kan medlem, i föreningens intresse, be om uppdragsgivarens medgivande att medverka som referens i föreningens egen marknadsföring. Innehållet i sådan referens ska godkännas av uppdragsgivaren innan den offentliggörs.

 

Ovan etiska regler har fastställts av föreningens medlemmar vid årsmöte 2018.